Privacyverklaring Stevens Engineering

Stevens Engineering Emmen/Delfzijl/Heerenveen bv, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stevens Engineering
Hooggoorns 40
7812 AM Emmen
0591-652100
www.stevens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in  overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Stevens Engineering Emmen/Delfzijl/Heerenveen bv met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokkenpartij bent.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Stevens Engineering op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Stevens Engineering bepaalde werkzaamheden verrichten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stevens Engineering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stevens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie of via info@stevens.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Dit privacy statement is bijgewerkt
op 23 mei 2018.

CONTACT EMMEN

Stevens Engineering Emmen bv

Hooggoorns 40

7812 AM Emmen

tel. +31 (0)591 65 21 00

CONTACT DELFZIJL

Stevens Engineering Delfzijl bv

Brander 19

9934 NR Delfzijl

tel. +31 (0)596 61 88 60

© Stevens Engineering in samenwerking met Studio Ruigrok